V3 Porzellan Kr01 Hugo Karwatzki
V3 Porzellan Kr02 Johann Kucharski
V3 Porzellan Kr03 Heinr.v.d.Braak
V3 Porzellan Kr04 Hermann Berger
V3 Porzellan Kr05 Heinrich Strohm